ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ__
.
.
.
.
.
.
ਪਰ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਣ ਨੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ__:/
 
Top