ਇੱਕ ਟਾਇਮ ਸੀ ਜਦ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਟਾਇਮ ਸੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ__

ਹੁਣ ਆਈ ਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਪਾਈ ਦਾ, ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈ ਦਾ__;)
 
Top