ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ__

ਉੰਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋ ਵੀ ਜ਼ਾਂਦਾ ਏ__
 
Top