ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਅੱਖ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਉਦੀ ਸੀਪਹਿਲਾ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਉਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਰੱਖਦੀ ਅੱਖ ਫਰਾਰੀ ਤੇ__

ਪਹਿਲਾ ਜਾਨੂ-ਜਾਨੂ ਬਲਾਉਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਜੱਟ ਜੁਗਾੜੀ ਤੇ_
 
Top