ਸਹੇਲੀ ਨੂ ਪੈ ਗਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਹੇਲੀ ਨੂ ਪੈ ਗਿਆ ਚਸਕਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ___

ਹੁਣ ਆਉ ਸਵਾਦ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਬਾਉਣ ਦਾ____
 
Top