ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਟੌਹਰ-ਸ਼ੌਹਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਟੌਹਰ-ਸ਼ੌਹਰ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘੀਦਾ__

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ Dil ਧੜਕਾ ਕੇ ਲੰਘੀਦਾ__
 
Top