ਮੋਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਰਜ਼

KARAN

Prime VIP
ਮੋਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਹੋਰ ਨਹੀ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਾਰਾ
ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰੀਏ
ਫੁੱਲ ਬਣੀਏ ਜਾ ਤਾਰਾ
 
Top