ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ

KARAN

Prime VIP
ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕਲ ਕਿਹ੍ੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ

ਡਰ੍ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ੍ਦੇ ਲੋਕ
 
Top