ਜਦੋ ਦੀ ਪਿੰਡਾ ਵਾਲਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋ ਦੀ ਪਿੰਡਾ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਏ__

ਓਦੋ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਲੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ__:p
 
Top