ਗੇੜਾ ਨਿੱਤ ਮਾਰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੇੜਾ ਨਿੱਤ ਮਾਰਦਾ ਆ ਪਟਰੋਲ ਨਿੱਤ ਫੂਕਦਾ__

ਰਹਿੰਦਾ Activa ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲੇਟ ਨਿੱਤ ਛੂਕਦਾ__;)
 
Top