ਯਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾ ਹੀ ਸੀ__

ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਹਨੇ ਦਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ__</3
 
Top