ਡਰ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਡਰ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ Yaar ਤੇਰਾ ਆਓ Bullet ਤੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਕਰਦਾ__

ਓਡਾ Dau ਮੱਛਰ Jo ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ Ch ਫੀਂ ਫੀਂ ਕਰਦਾ__:P
 
Top