ਜਿਹੜਾ ਹਿਕ ਤੇ ਵਾਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜਾ ਹਿਕ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਓਨੂੰ, ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ__

ਪਿਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਓਨੂੰ, ਮੁਟਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ__:/
 
Top