ਤੇਰੀ ਸਪਣੀ ਜੀ ਤੋਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ ਸਪਣੀ ਜੀ ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ ਜੇਹੀ ਅਖ ਨੀ__

ਕਿਹਦੀ ਆ ਮਜਾਲ ਤੇਨੁ ਪਾਲੁ ਕੋਈ ਹਥ ਨੀ__:/
 
Top