"ਕਨੇਡਾ" ਨੂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
"ਕਨੇਡਾ" ਨੂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਏ ਤਾ ਹੋ ਗਈ "ਕਮਾਲ"__

"ਯਾਰਾਂ" ਨੂ ਕਿਵੇ ਭੁੱਲੂ ਏ ਵੀ ਏ "ਸਵਾਲ"__;)
 
Top