ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ , ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ਏ__

ਜਦੋ ਦੀ mere nanak ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਏ__:)
 
Top