ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕਿਰਪਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ__

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ__♥
 
Top