ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਲੈਗੀ

ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੰਢ
'ਚ ਮਰਦੀ ਆ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟੀ ਤੋਂ
ਤੂੰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ
ਲੱਗਦੀ ਆਂ
.
.
ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ
ਹੀ ਲੈਗੀ
 
Top