ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ
____ _______ਬੋਲਕੇ ਮੈ ਨਹੀਓ ਦੱਸ ਸਕਦਾ
ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ
____ ___ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦ..
 
Top