ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ....
ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ...
 
Top