ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੇਂਗੀ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੇਂਗੀ , ਪਿਆਰ ਪਾਵੇਂਗੀ__

ਔਖੀ ਹੋਕੇ ਗਲ ਕਰੇਂਗੀ , ਥੱਪੜ v ਖਾਵੇਂਗੀ__:/
 
Top