ਬੁਲਟ ਤੋ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੁਲਟ ਤੋ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਲਾ k ਸੜਕਾ ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਜਾਨੇ ਆ__

ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸ ਪਈ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਨੇ ਆ__;)
 
Top