ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਦਾ ਫਿਰੇ__

ਰੱਖਣਾ ਨੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ__
 
Top