ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ__

ਓਹ ਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਦਿਲ ਦੁਖਨਾ ਹੀ ਸੀ__
 
Top