ਦਿਲ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਚੂਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ__

ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ__:/
 
Top