ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ Relationship Status Committed ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ__

ਤਾ World - Cup ਜਿੱਤਣ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ__:D
 
Top