ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਓਨੇ__

ਕਮਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ, ਜਦੋ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਓਨੇ__♥
 
Top