ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦੀ ,,

ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਗੱਲ ਭੈੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ !!
 
Top