ਸਾਡੇ ਲੇਖਾ ਵਿਚ ਠੇਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੇ ਲੇਖਾ ਵਿਚ ਠੇਡੇ ਤਾ ਖਾਈ ਸਾਨੂ ਜਾਣਦੇ__

ਸਾਡੀ ਜਿਵੇ ਲੰਘਦੀ, ਲਘਾਈ ਸਾਨੂ ਜਾਣਦੇ__:)
 
Top