ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਸਾਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ__

ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ__</3
 
Top