ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਖ ਤੋੜੀ__

ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋੜੀ__:/
 
Top