ਕਮਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਜਬਾਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਮਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ -ਮਾਰ ਦਿਲ ਪੈਂਚਰ ਕਰਤਾ__

ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿਓਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਸ੍ਕਰਮਾ ਡੇ ਆ__:p
 
Top