ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋ,,,,ਮੈ ਊਲੱਜ ਗਿਆ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋ,,,,ਮੈ ਊਲੱਜ ਗਿਆ ਸੀ
ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਦੇ ਅੋਖ਼ੇ ਰਾਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ,,,,ਮੈ ਭੂਲ ਗਿਆ ਤੇਨੂੰ
ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਣੀ ਏ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,,,,,
 
Top