ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕਦੀ ਐਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕਦੀ ਐਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੇਖਦਾ ਆ__

ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਨੀ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੋਰਨੀ ਵਰਗੀ ਤੋਰ ਵੇਖਦਾ ਆ__;)
 
Top