ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦੀ ਹਿਕ਼ ਚੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦੀ ਹਿਕ਼ ਚੋ ਪਾਰ ਹੋਜੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀ__

ਜਿਗਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਾੜ ਜਿਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ__;)
 
Top