ਓ ਮੈ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਖੜਕਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓ ਮੈ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਖੜਕਾ ਦਊਗਾ ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ__

ਦੇਖੀ ਲੱਬਾ-ਲੱਬਾ ਹੋਜੂਗੀ ਐਨਾ ਜੋਰ ਆ ਡੌਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੀ__;)
 
Top