ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਯੁੱਗ ਪੈਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਯੁੱਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ__

ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਮਤ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਤੇ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ__:/
 
Top