ਪਲਕਾ ਦੇ ਕੁਜੀਯਾ 'ਚ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਲਕਾ ਦੇ ਕੁਜੀਯਾ 'ਚ,
ਹੰਜੂਆ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ...

ਜੋਤਾਂ 2 ਜਗਾਲੀਆ,
ਸਾਡੀਆ ਕਾਹਦੀਆ ਦਿਵਾਲੀਆ...
 
Top