ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੀ , ਹਰ ਮੰਜਿਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੀ ,

ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ , ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੀ..
 
Top