ਮੋਹਬਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੋਹਬਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ,
ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ..........
 
Top