ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਗੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ _ ਦੇਖ _ ਕੇ _ਅੰਦਰ _ਵੜਗੀ _ !! . . . . . . .

ਮੈਂ _ ਕਿਹੜਾ _ ਦਿਵਾਲੀ _ਮੰਗਣ_ ਆਇਆ _ਸੀ _ !!!!!
 
Top