ਸਾਂਝ ਜਿਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਂਝ ਜਿਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਪਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ__

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ__:)
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
[Gur-e] ਸਾਂਝ 2 Liners 1
Arun Bhardwaj ਕੋਈ ਸਾਂਝ 2 Liners 3
Lally Apra ਸਾਂਝ 2 Liners 7
J ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ 2 Liners 2
Faizullapuria-Rai ਤੜਫਾ ਲੈ ਜਿਨਾਂ 2 Liners 3
Similar threads

Top