ਸਾਂਝ ਜਿਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਂਝ ਜਿਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਪਾ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ__

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ__:)
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J 2 Liners 2
[Gur-e] 2 Liners 1
Arun Bhardwaj 2 Liners 3
Lally Apra 2 Liners 7
Top