ਤੇਰੀ ਆਕੜ ੳੂਕੜ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ ਆਕੜ ੳੂਕੜ ਯਾਦ ਨੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ__
.
.
.
.
.
ਤੈਥੋਂ ਵਧ ਤਾ ਨਖਰੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ__:d
 
Top