ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿਵਾਲੀ
ਤੇ
ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਜਗਾ ਊਸਨੂੰ ਈ
ਨਾਂ _ ਫੂਕ _ ਦਵਾਂ
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪੈਸਾ _ ਵੀ _ ਬਚੂ
ਧਮਾਕਾ
ਵੀ _ ਜਬਰਦਸਤ...
 
Top