ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾਂ ਫੋਨ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਕਾਨੇ__

ਸਾਡਾਂ ਤੇਰਾਂ ਟਾਇਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ__:/
 
Top