ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ, ਤੇਰਾ A/c Dad ਨਾਲ ਸਾਝਾਂ ਨੀ__

ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਸ ਫਕੀਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਝਾਂ ਨੀ__:)
 
Top