ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ 'ਚੋਂ ਸਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ 'ਚੋਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ__

ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਦਾ__:)
 
Top