ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀਰਾ ਨੀ__

ਸਾਡਾ Style ਸੋਹਣੀਏ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂ Shakira ਨੀ__;)
 
Top