ਉਹ ਮੈਨੂੰ "ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਨਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹ ਮੈਨੂੰ "ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਨਾਂ" ਈ ਨੀ ਕਰਦੀ ਪਈ__

.
ਤੇ ਇਧਰ ਮੈ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਆਂ__:d
 
Top