ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ ਲਗੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ__

ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਭਾਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ__:)
 
Top